Геология

Застосування оптимiзованих систем розробки родовищ з важковилучуваними та виснаженими запасами з метою збiльшення видобутку нафти.

Технологія спрямована на збiльшення рiчних вiдборiв i коефiцiєнту вилучення нафти продуктивних пластiв з важковилучуваними та виснаженими запасами нафти родовищ ВАТ "Укрнафта", пiдвищення технiко-економiчних показникiв розробки.

Основнi по видобутку нафти і газу родовища ВАТ "Укрнафта" знаходяться на пiзнiй стадiї розробки. Помiтне iнтенсивне зниження рiчного видобутку нафти, висока обводненiсть продукцiї, пiдвищення водонафтового співвідношення до 20-30 т/т, погiршення економiчних показникiв розробки. Все це вiдносить запаси цих родовищ до важковилучуваних. Системи розробки, що прийнятi на початковiй стадiї не вiдпо-вiдають вимогам рацiональної розробки покладiв з важковилучуваними запасами нафти на поточний стан.

Застосування оптимізованих систем розробки родовищ забезпечує:
 • деталiзацiю геологiчної будови продуктивних пластiв по даних багатофакторного аналiзу;
 • диференцiйовану оцiнку геологiчних запасiв по групам колекторiв рiзних влас-тивостей з видiленням зон насичення важковилучуваних
 • запасiв нафти;
 • оцiнка кiнематики фiльтрацiйних потокiв при iснуючiй системi розробки, виз-начення недолiкiв iснуючих систем;
 • видiлення слабодренованих або застiйних зон покладiв;
 • оцiнка факторiв, що впливають на нафтогазовилучення;
 • математичне моделювання розробки покладiв з оптимiзованими ситемами розробки, якi забезпечують змiну напрямку фiльтрацiйних потокiв, пiдвищення охоплення дренуванням важковилучуваних запасiв нафти, конденсату, залучення в розробку додаткових геологiчних запасiв нафти, вибiр i обгрунтування режимiв роботи видобувних свердловин, збiльшення темпiв вiдбору i коефiцiєнтів вилучення нафти, газу, конденсату.

Для впровадження оптимiзованих систем розробки родовищ необхiдно: складання уточненого технологiчного проекту розробки i бурiння додаткових експ-луатацiйних свердловин в слабодренованих зонах покладiв, керування напрямком фiльтрацiйних потокiв в продуктивних пластах з метою залучення в розробку важковилучуваних запасiв нафти, постiйний авторський нагляд за впровадженням i оперативне керування процесом розробки, шляхом впливу на фiльтрацiйне поле.

Розробка передбачає комплексний вплив на поклад, тому в якостi одиниць вимiру пропонується:
 • кiлькiсть нових свердловин;
 • регулювання фiльтрацiйних потокiв шляхом збiльшення або зменшення дебiту свердловин (приймальності свердловин), вплив на фiльтрацiйне поле з метою iнтенсифiкацiї видобутку;
 • кiлькiсть свердловино-операцiй.
Ефективнiсть впровадження досягається за рахунок залучення в активну розробку важковилучуваних запасiв, якi до того не були охопленi впливом дiючої системи розробки.

Досвід, одержаний на Гнідинцівському, Прилуцькому, Щурівському, Матлахівському родовищах на пізній стадії розробки свідчить про наявність на родовищах слабко або зовсім недренованих запасів нафти існуючими сітками свердловин. На чотирьох наведених родовищах НГВУ “Чернігівнафтогаз” в результаті застосування технології “Оптимізація систем розробки родовищ”, пов'язаної з бурінням додаткових свердловин і одночасним застосуванням гідродинамічних методів впливу на поклади додатково вилучалась нафта на пізній стадії розробки (рис. 1 – 4).

Технологiчний ефект вiд застосування нової технології визначається як рiзниця (т.) мiж фактичним i прогнозним (базовим) рiчним видобутком нафти iз родовища. Важливий показник ефективностi додаткове залучення в розробку важковилучуваних запасiв нафти i пiдвищення КВН.

Оптимiзованi системи розробки нафтових родовищ мають слiдуючi переваги i дозволяють виконати:
 • нейтралiзацiю факторiв, якi ускладнюють нафтовилучення iз нафтонасичених колекторiв;
 • пiдвищити охоплення геологiчних запасiв нафти дренуванням та залучити в розробку запаси, неохопленi дiючою системою;
 • керувати фiльтрацiйними потоками флюїдiв в покладi;
 • не тiльки стабiлiзувати, але i збiльшувати рiчнi вiдбори нафти iз родовищ якi знаходяться на завершальнiй стадiї, також виснажених покладiв;
 • пiдвищити коефiцiєнт нафтовiддачi важковилучуваних запасiв нафти;
 • покращити технiко-економiчнi показники розробки родовища на пiзнiй стадiї.

Розробка впроваджується на родовищах НГВУ "Чернiгiвнафтогаз" з 1991 р. В результатi впровадження оптимiзованої ситеми розробки на Гнiдинцiвському родовищi за перiод 1991 -1999 р.р. додатковий видобуток склав 105,4 тис.т. На Прилуцькому родовищі за період 1992 –2000 р.р. додатково видобуто 94 тис.т нафти, на Щурівському за період 1994 – 2000 р.р. – 113,9 тис.т нафти, на Матлахівському родовищі за період 1993 – 2000 р.р. додатково видобуто 20,8 тис.т нафти. В цiлому по Гнiдинцiвському, Прилуцькому, Щурiвському i Матлахiвському родовищах додатковий видобуток нафти склав 334,1 тис.т.
 
Отдел разработки месторождений нефти и газа

На протяжении 4-х десятилетий отдел разработки был ведущим и основным по составлению проектных документов на разработку месторождений и технико-экономического обоснования добываемых запасов восточного региона Украины в системе ВАТ „Укрнафта", которые характеризуются многопластовостью, сложными условиями залегания залежей, разнообразием свойств пластовых флюидов, в том числе уникальных месторождений с высоким содержимым конденсата и переходного состояния (Глинско-Розбышевское, Качановское, Рыбальское, Бугреватовское, Леляковское, Гнединцевское, Анастасьевское, Артюховское и другие).

При участии ведущих специалистов отдела были выполнены проекты на разработку месторождений Белоруссии, Западной Сибири, Казахстана, Сирии, Ирака, Алжира, Кубы. Для инофирм-инвесторов были подготовлены пакеты документации и отдельные инвестиционные проекты в пределах совместной деятельности.

Отдел разработки был инициатором многих технологий по повышению нефтегазоконденсатоотдачи залежей, которые были введены в производство. Впервые в практике нефтяной отрасли успешно прошла промышленное испытание технология влажного внутрипластового горения на високообводненых залежах маловязкой нефти Гнединцовского месторождения.

Начиная с 70-х годов 20 столетия, для более обоснованного прогнозирования технологических показателей разработки впервые в области созданы комплексы математического моделирования, в том числе „FELEM" (для двухмерной системы трехфазной фильтрации флюидов), отдельные математические продукты расчетов разработки залежей в режиме истощения.

В данное время при выполнении всех проектных документов на разработку используется современный комплекс математического моделирования нефтяных и газовых месторождений норвежской компании „RОХАR”, модули которого позволяют воссоздавать геологическую и гидродинамическую модели месторождений и обосновывать оптимальные пути дальнейшей разработки. Начиная с 2002 года, созданные постоянно-действующие модели по Малодевицкому, Анастасьевскому, Козиевскому, Щуровскому, Ярошевскому, Прилукскому, Петрушевскому, Сахалинскому, Восточно-Рогинцевскому и др. месторождениях.
Все проектные документы были успешно принятые заказчиком, а предложенные проектные решения реализуются на данных месторождениях к настоящему времени.

Основой успешного проектирования систем разработки есть комплексный подход к изучению всех залежей с учетом детального анализа геологического строения и результатов опытно-промышленной разработки, который разрешает эффективно использовать весь фонд буровых скважин. При изучении геологического строения большое внимание предоставляется не только насыщению детальной и разносторонней информацией компьютерного комплекса, а и детальной корреляции продуктивных разрезов буровых скважин.

Программа „RОХАR" была использована с целью обоснования бурения горизонтальных скважин на залежах с трудноизвлекаемыми запасами высоковязких нефтей на Бугреватовском месторождении и разработки глубокозалегающих нефтегазовых залежей на Сахалинском месторождении с заводнением.

Отдел разработки нефти и газа выполнял большие объемы работ по перспективному развитию нефтедобывающей отрасли восточного региона Украины, по созданию комплексных программ повышения нефтегазоконденсатоотдачи месторождений Ахтырского, Черниговского, Полтавского регионов, обоснованию сырьевой базы углеводородов для проектирования систем сбора и подготовки продукции, по разработке нормативных документов, по технико-экономическому анализу как вариантов разработки, так и применение новых технических и технологических мероприятий.

В 2005 году отделом разработки были сделанные проектные документы на разработку Козиевского, Петрушевского месторождений, дополнение к проекту разработки Ярошевского месторождения, технико-экономическое обоснование коэффициентов извлечения углеводородов Щуровского месторождения, проанализировано состояние разработки Прилукского, Василевского, Решетняковского и Тростянецкого месторождений. Выполнялись текущие работы по предоставлению научно-технологических рекомендаций по усовершенствованию, контролю и авторский надзор за состоянием разработки месторождений ОАО „Укрнафта".

Специалисты отдела геологии, геофизики и подсчета запасов выполняют такие работы:
 • подсчет запасов нефтяных и газовых месторождений;
 • технико-экономическое обоснование разработки нефтяных и газовых месторождений;
 • анализ результатов геолого-разведывательных работ на нефть и газ, а также разработка наиболее эффективных методов поиска и разведки залежей углеводородов;
 • изучение перспективных, в отношении нефти и газа, осадочных толщин с целью выявления месторождений нефти и газа, приуроченных к сложно-экранированным объектам;
 • прогнозирование зон нефтегазоносности на основе изучения лето-фациальных, структурно-тектонических и палеогидрологических данных.

За последние годы специалистами научно-исследовательского отдела геологии, геофизики и подсчета запасов ОАО „УкрНГИ” выполнен целый ряд геолого-тематических работ по уточнению геологического строения и подсчета запасов нефти и газа месторождений Днепровско-Донецкой впадины, Прикарпатского прогиба и шельфа Черного моря: Восточно-Рогинцевского, Нынивского, Щуровского, Орховичского, Архангельского и др. месторождений.

Была проведена детализация геологического строения каждого месторождения, изучены физико-литологические особенности коллекторов, физико-химические свойства флюидов, подсчитанные запасы нефти, газа и конденсата. На основе анализа и обобщение всего имеющегося материала определены направления дальнейшей разведки месторождений и перспективы поиска новых залежей нефти и газа.

На основе разработанной институтом модели геологического строения Восточно-Роганцовской структуры впервые в северной прибортовой зоне Ддв была открытая и разведанная крупная нефтяная залежь неструктурного типа в базальных отложениях верхневизейского яруса (горизонт В-20). Проведенный анализ геологического строения визейских отложений свидетельствует о наличии предпосылок для открытия подобных залежей на других месторождениях и разведываемых площадях региона, в частности в пределах Велико-Бубновско-Роменской зоны поднятий и Талалаевской группы структур.
Квалификация специалистов позволяет выполнять сложные комплексные работы на высоком уровне.